Our Policies

The Gökçelik Family:

Our fundamental environmental policy is co-operation with all our stakeholders on the minimization of pollution, waste and the consumption of resources; sharing information on the environment; preventing negative environmental effects; and ensuring recycling and reuse.

Therefore,

 • We will improve our employees and suppliers through our environmental training,
 • We will employ green practices from the design stage,
 • We will minimize the flow of wastes that may result from our production, transport, warehousing and management,
 • We will encourage our suppliers to employ green practices,
 • We will protect our forests,
 • We will manufacture our products from environmentally friendly sources,
 • We will reduce the quantity of the packaging we use to a minimum,
 • We will continuously co-operate with our employees, suppliers and customers to ensure all the substances we use do no harm to the environment,
 • We will operate in strict compliance with all legal requirements on environmental issues,
 • We will protect our natural resources through the use of environmentally friendly technologies,
 • We will protect the integrity of the environment through minimizing the risk of environmental emergencies,
 • We will constantly improve by never becoming satisfied with our environmental performance,
 • We promise to abide by the meaning of the slogan, “Humans have a basic right to clean water.”

Gökçelik İSG ve Çevre Politikası

Gökçelik; amaçlarına ve iş ilişkisinde bulunduğu tüm taraflara uygun olarak insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimser. Sahip olduğu bilgi, deneyim ve özverili çalışma ile belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Çevre Yönetim Sistemi’ni tüm proseslerinde uygulamayı ve bu sistemleri daima geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

Faaliyet gösterdiği 5 ayrı lokasyonda da önceliği tüm çalışanların ve saha içerisinde yer alabilecek taşeronların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve tüm paydaşların can güvenliğini sağlamak ile birlikte çevreyi koruyarak sürdürülebilir bir dünyada yaşamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Tehlike ve riskleri kaynağında tespit ederek ortadan kaldırmayı ve tekrarını önlemeyi,
 • Risk değerlendirme çalışmaları yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamayı ve psikososyal faktörleri göz önünde bulundurmayı,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını minimumda tutarak “Sıfır Kaza” ve “Sıfır Meslek Hastalığı” hedefini iş ile hayat felsefesi haline getirmeyi ve hedefleri gözden geçirmeyi
 • Üst Yönetim liderliğinde tüm çalışanların katılımı sağlanarak İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmayı,
 • Çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için iş başı eğitimi ve yıllık eğitim programı ile desteklenerek İSG eğitimi almasını sağlamayı,
 • Çalışanların İSG konusunda bilgi alabilecekleri bir iletişim kanalı oluşturmayı ve farkındalığı arttırmayı,
 • Yasal ve tüm şartlara, gerekliliklere uygun hareket etmeyi kendine amaç edinmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Tüm operasyonlarından oluşabilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıkları çevreye zarar vermeden ve kirletmeden bertaraf etmeyi,
 • Sürdürülebilir çevre ve enerji sağlanması konusunda uygulamaları devreye almayı,
 • Yönetim Sistemi için hedefler belirlemeyi ve bunları sürekli iyileştirmeyi,
 • Yasal ve tüm şartlara, gerekliliklere uygun hareket etmeyi kendine amaç edinmiştir.

MISSION

Offering customers creative designs in the field of depot, shelving systems and shop display equipment; manufacturing products with digital and smart technologies that create added value for customers throughout the world; incorporating sustainability with an understanding of quality; and turning dreams into realities.

VISION

To be a world brand that produces with new generation technologies, implements the innovations of the digital age, and produces solutions to the needs of the sector within the principles of sustainability.

VALUES

Innovation

To be a pioneer in the sector by incorporating digital transformation, new generation technologies, smart products, customer-oriented special designs, appreciation of service, quality procedures, customer satisfaction, human resources, communication studies, investments, creativity, R&D and P&D activities.

Reliability

To comply with the laws and ethical rules in all business processes of production and service, to respond to expectations in a timely manner with honest and open communication.

Quality and Continuous Improvement

To apply total quality management in all business processes. To make continuous improvements to all processes such as customer focus, production, total quality management, automation, product development, service, communication, human resources, new technologies, digital transformation, new ideas, designs, investments, efficiency, appreciation of service and suggestion systems.

Sensitivity, Respect, Justice, Dedication

Being sensitive towards people, the environment, nature and society; to have respect and be fair and self-sacrificing.

Drawing strength from diversity

To gain in strength and achieve success from diverse cultures, languages, religions, races, genders, personalities, technologies, designs and creative ideas; and to support employees’ development.